Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Privacybeleid De Mellebie

De Mellebie is een bedrijf dat bemiddelt voor de gastouderopvang. Via onze website kunnen vraagouders een inschrijfformulier invullen. Wij verwerken daarbij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere partijen. Dit kan de gemeente zijn waar een gastouder woont, of de belastingdienst. Dit is allemaal in de wet kinderopvang vast gelegd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemenom jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraagter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

 T: 06 27622658

Maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18:00 uur

 E: Via het contactformulier op onze website
 P: Mauritsstraat 2, 2902 HK, Capelle aan den IJssel

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Persoonsgegevens

Voor de start van de gastouderopvang verwerken wij de volgende gegevens:

Ouders

 • naam
 • adres
 • BSN- Nummer ouders/ verzorgers
 • BSN- Nummer kind(eren)
 • Geboorte datum ouder(s)/ verzorger(s)
 • Start opvang
 • Opvangdagen en tijden
 • e-mailadres
 • geslacht
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een forumpost of een bericht in het contactformulier
 • inloggegevens
 • telefoonnummer

Om als gastouder werkzaam te zijn noteren wij de volgende gegevens:

Gastouders

 • Naam
 • Adres
 • Geboorte datum
 • BSN- nummer
 • IBAN- nummer
 • Huisgenoten
 • Kinderen i.v.m. met de bezetting
 • Kopie ID- bewijs
 • Kopie diploma
 • Kopie EHBO
 • Kopie VOG
 • Kopie VOG huisgenoten
 • Gegevens achterwacht in het geval van een calimiteit.

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om je sollicitatie te verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 • om onze websites te verbeteren.
 • Om met de gemeente te communiceren over de gastouderopvang/ locatie .
 • Om de belastingdienst te informeren over de daadwerkelijke afgenomen uren per jaar.
 • Om de ouder te informeren over de factuur, opvang of op de hoogte te houden over de opvang.
 • Om de gastouder te informeren over haar verdiensten, opvang of wijzigingen algemeen.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van de kinderopvang toeslag en informeren wij des betreffende gemeente over de opvanglocatie.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst of de gemeente in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Bij het niet nakomen van een betaling zullen wij de openstaande facturen uit handen geven aan een incassobureau. Hier zal u in het kader van de wet incasso diensten van te voren over geïnformeerd worden.

Profilering en cookies

Onze website doet niet aan profilering en verzameld voor zover wij weten geen cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd zijn en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Contracten bewaren wij altijd tot 7 jaar na het beëindigen van de opvang.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Als je jouw persoonlijke gegevens wil inzien, dan kunt u contact met ons opnemen.

 T: 06 27622658

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18:00 uur

 E: Via het contactformulier op onze website
 P: De Mellebie, Mauritsstraat 2, 2902 HK, Capelle aan den IJssel

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 14-05-2018