STAP 2: Gastouders en de nieuwe AVG wet?

Spread the love

Bij stap 1 heb je alle gegevens verzameld die je voor je opvang nodig hebt. Deze week gaan we uitleggen waarom, wat en hoe we deze gegevens gaan bewaren. Deze stap is belangrijk om zorgvuldig te beschrijven.

Ga hier naar stap 1

Stap 2: De doeleinden vastleggen van de persoonsgegevens die worden verwerkt

Doeleinden van de persoonsgegevens die door jou als gastouder worden verwerkt.

Behalve de wet AVG, zijn de wet op de kinderopvang en de privacy wet van toepassing. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor jij als gastouder persoonsgegevens vastlegt. Om die reden ga je als volgt om met persoonsgegevens:

Dossierplicht

Om het welbevinden van de kinderen te waarborgen houden gastouders een dossier bij van de kinderen en de gegevens van de ouders en verzorgers. Denk hierbij aan observaties van de kinderen in de opvang, het intake formulier, de evaluaties van de ouders en het contract tussen de vraagouder en gastouder. Deze lopende zaken worden op de ……………….bewaard middels een afgesloten ruimte. (Vul hier het adres in waar deze documenten worden bewaard).

Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van dossiers is voor de belastingdienst 7 jaar na het beëindigen van de overeenkomsten.

 Beroepsgeheim

Voor jou als gastouder is er een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er geen informatie aan derde wordt verstrekt, mits dit de belastingdienst of gemeente (GGD) betreft. Zij moeten duidelijk laten weten wie ze zijn door zich te legitimeren. Telefonisch informatie verstrekken zou ik afraden, omdat je als gastouder nooit kan weten wie je belt.

Minderjarigen

Ouders hebben recht op informatie en inzage in de gegevens die je als gastouder bewaard. Hou hier rekening mee als je informatie vast legt.

Er zijn nog meer doeleinden waarom je bepaalde gegevens bewaard

 Nog meer doelen aan het dossier toevoegen:

  1. Voldoen aan de wet- kinderopvang
  2. Voldoen aan de continue screening
  3. Voldoen aan het personen register kinderopvang
  4. Voldoen aan het uitvoeringsbeleid van Gastouderbureau De Mellebie

In het kort:

  • Voor ieder kind in de opvang heb je een dossier waarin je de volgende gegevens bewaard. Contract, persoonsgegevens, intakeformulier met bijzondere gegevens, observaties, evaluaties.
  • Deze gegevens bewaar je zorgvuldig en je vertelt duidelijk waar, wat en hoe.
  • Je vertelt hoe lang je deze gegevens bewaard.
  • Als gastouder heb je een beroepsgeheim en dien je je te houden aan de privacy wet en de AVG wet.
  • Ouders en verzorgers hebben altijd het recht om de informatie over het kind in te zien.
  • Als gastouder heb je te maken met de wet kinderopvang, personenregister kinderopvang en het uitvoeringsbeleid van het gastouderbureau.

Dit was stap 2 van de wet AVG met als doel om een persoonlijke plan te schrijven.

 

Geef een reactie